Sök vårt FORSKNINGSSAMARBETE senast 7 mars 2022!

Bakgrund

Bildningsförbundet Östergötland utlyser en gång per år medel för stöd till folkbildningsforskningen som tittar på ämnen som är intressanta för folkbildningen, gärna med anknytning till vår region.

Anslag som kan fördelas

Totala anslaget 2022 som ska fördelas är 350 000 kr och kan fördelas till en eller delas på flera projekt.

Syftet och målsättning

Syftet med stödet är att det ska gagna Bildningsförbundets medlemmar. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Grundläggande krav

 • Medel kan sökas av disputerade forskare samt registrerade doktorander. Projekten bör vara ettåriga. Om projektet kommer att ske över flera år måste varje år vara särskilt avgränsat så Bildningsförbundet kan behandla varje år som eget projekt.
 • Bildningsförbundet stödjer inte forskningsprojekt som är helt eller delvis industri- finansierade.

Ansökningsförfarande

 • Styrelsen beslutade den 13 oktober 2021 om ansökningsperiod och datum för när beslut fattas om fördelningen.

  2022-01-01 Start av ansökningsperiod

  2022-03-07 Avslut av ansökningsperiod

  2022-03-23 Beslut av tilldelning av medel

 • Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, projekttid, budget samt för doktorander ett handledarintyg.
 • Ansökan bör inte vara längre än 4 st A4-sidor.
 • Bildningsförbundets kanslichef granskar inkomna ansökningar och överlämnar underlag och rekommendation till styrelsen för beslut om tilldelning av medel. Bildningsförbundet ser gärna att det finns andra parter som är med och bidrar till projektet.

Villkor och regler för Forskningssamarbete

Utbetalning

 • Bildningsförbundet betalar ut bidraget vi ett tillfälle i nära anslutning till styrelsens beslut om bifall till ansökan.

Uppföljning

 • Bildningsförbundet ska ha möjlighet till insyn i projektet och årligen få in en redogörelse av resultatet, både skriftligt till organisationen och muntligt genom minst en föreläsning.

Korrigering eller återbetalning

 • Den som erhållit bidrag utifrån felaktiga eller falska uppgifter eller inte använt medel i enlighet med syftet och målsättningen kan bli återbetalningsskyldig. Grövre fall av bedrägeri polisanmäls.