Remiss inlämnad med anledning av regionens kulturplan 2024-2027

Klicka här för att läsa remissen i pdf.

Fastställt av styrelsen 2023-06-13

Kulturplan för Östergötland 2024-2027

Bildningsförbundet Östergötland är en ideell förening och folkbildningens samverkansorganisation regionalt som samlar studieförbund och folkhögskolor i länet.

Samlad uppfattning av förslaget

Det känns viktigt och rätt att förslaget tydliggör det faktum att öppna för möjligheter och skapa förutsättningar utan att låsa in viljor, ambitioner och fantasi. Dessutom känns det bra att förslaget hela tiden använder samverkan som nyckel för att komma framåt. 

Strategiska mål

Vi känner att de tre strategiska målen är en bra ordning istället för nuvarande 5 strategiska prioritering. Vi ser att målen inte är lika mycket överlappande och det blir lite mer strategiskt då man lyfter blicken ännu lite mer. Inom varje mål finns folkbildningen med men det är inte längre någon del där man tydligt beskriver folkbildningens roll och åtaganden. Alla färgade textdelar nedan är förslag till text.

6. Strategiskt mål 1: Breddat deltagande och ökad spridning 

Följande förslag till tillägg i den version som skickats ut tydliggör vår roll lite till.

6.1.1. Scenkonst – Teater

Första stycket ändras meningen till ”Föreningar, och studieförbund och folkhögskolor ger möjlighet för alla som vill spela teater.” 

6.1.2 Scenkonst – Dans

Första stycket ändras meningen till ”Dansområdet är stort i Östergötland. Det finns många utövare i föreningar, dansskolor, kulturskolor, studieförbund, folkhögskolor och på fritidsgårdar.”

6.1.4 Musik

Femte stycket ändras meningen till ”Studieförbund, folkhögskolor och kommunala musikskolor har nyckelroller när det kommer till den musikaliska återväxten. 

6.1.8 Hemslöjd

Andra stycket läggs en mening till i slutet ”Studieförbund och folkhögskolor har mycket verksamhet inom slöjdområdet vilket ger vuxna möjlighet att fortsätta sitt förvärvade intresse i skolan och övriga civilsamhälle i stort.”

8. Strategiskt mål 3 – Ta tillvara kulturens kraft i samhällsutvecklingen 

Det är i detta strategiska mål som folkbildningen har sin absoluta kraft. Även om vi nämns i ingressen så har vi inte längre en egen rubrik. Detta är väldigt olyckligt då folkbildningens organisationer tar sin självklara roll i kulturens kraft i samhällsutvecklingen. 

Därför föreslår vi följande tillägg i planen där vi tagit nuvarande kulturplans lydelse men ändrat den så den passar den nya formen för föreslagen kulturplanen bättre.

8.1. 3 Folkbildning 

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Folkbildningstanken bygger på frivillighet, i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta. Folkbildningen har värdefull erfarenhet av hur man ökar medborgarnas delaktighet i kulturen och breddar intresset genom sin breda verksamhet inom studieförbund och folkhögskolor. 

De tio studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter och kulturarenor. De spelar en viktig roll för det lokala kulturlivets förutsättningar i kommunerna och deras verksamheter utgör viktiga uppdragsgivare för professionella kulturskapare i regionen. 

De sex Folkhögskolorna i länet spelar en central roll för kulturlivets utveckling i länet. Folkhögskolorna har ett brett utbud av estetiska utbildningar i olika kursformer i regionen där hantverk, teater, musik, dans och bild och form ofta är i fokus.

9. Regionala resurser – verksamheter och arbetssätt 

Samverkan som nyckel för genomförande är vår grund. Bildningsförbundet Östergötlands roll är att samla de enskilda studieförbunden och folkhögskolorna i regionen och utveckla forum för kontinuerlig dialog. Detta finns beskrivet i nuvarande kulturplan men i denna har detta fallit bort. 

Därför föreslår vi följande tillägg i planen där vi tagit nuvarande kulturplans lydelse men ändrat den så den passar den nya formen för föreslagen kulturplanen bättre.

9.1.13 Bildningsförbundet Östergötland

Bildningsförbundet Östergötland är en paraplyorganisation för studieförbund och folkhögskolor i länet. Bildningsförbundet arbetar med opinionsbildning, samverkan och gemensam utveckling. Bildningsförbundet har det regionala uppdraget från Region Östergötland att arbeta med utvecklingsfrågor och stärka de folkbildningsorganisationer som är verksamma i länet. 

Avslutning 

Studieförbund och folkhögskolor utför, utöver sin folkbildningsverksamhet, gärna regionala uppdrag samt särskilda uppdrag som kommuner, regionen eller staten formulerar. Organisationerna är oerhört duktiga på att ställa om när samhället behöver insatser. Med det sagt är det dock viktigt att förstå att särarten ger en mångfald av insatser beroende på organisationens ideologiska kraft.

Bildningsförbundet Östergötland bidrar gärna fortsatt med vår samverkansfunktion för folkbildningens aktörer när det kommer till kulturplanen för Östergötland.