Projekt

BFÖ är aktiva i ett antal samarbetsprojekt tillsammans med andra aktörer inom folkbildningen. Detta är en viktig del i det stora arbetet med att förtydliga folkbildningens roll och betydelse. Projekten handlar till exempel om att utbilda och inspirera i frågor kring jämställdhet och delaktighet. För närvarande arbetar vi med följande projekt:

Kulturarv för alla

– ett samarbetsprojekt mellan Kulturarv Östergötland och Bildningsförbundet Östergötland

Alla människor har ett kulturarv och vi har alla rätt att få detta uppmärksammat och erkänt. Detta gäller inte minst de röst- och resurssvaga grupperna.

Alla människor har del i tillkomsten av kulturarvet oavsett kön, ålder, härkomst, social ställning, utbildning, talang eller sysselsättning. Kulturarvet är både det materiella och det immateriella, det skolat konstnärliga och det folkliga, det unika och det vanliga. Det bevaras i institutioner som arkiv, bibliotek och museer och i utvalda kulturmiljöer, men det finns också runt om oss i vardagslandskapet, hemmen och på arbetsplatserna. Propositionen om kulturpolitik (1996/97:3)

Projektet vill öka samarbetet mellan nätverket Kulturarv Östergötlands och länets folkbildningsorganisationer. Vi vill inspirera folkhögskolors och studieförbundens personal att använda de resurser som finns på Kulturarv Östergötlands webbplats, men också den kompetens som kulturarvsnätverket kan erbjuda. Vi vill också bidra till att öka bildningsförbundens medverkan i kulturarvsarbetet i regionen. Vi tror att kursverksamhet är ett utmärkt sätt att få kunskap om det gemensamma kulturarvet, men det kan också vara ett sätt att bidra med kunskap.
Arbetet har påbörjats genom gemensamma möten och en liten arbetsgrupp har bildats.
Kulturarv Östergötland verksamhetsledare Dan Malmsten och Bildningsförbundet Östergötlands projektledare Anneli Dahlqvist kommer att genomföra informationsseminarier hos intresserade folkhögskolor/studieförbund.

I dagens mångetniska och medieintensiva samhälle kan det finnas skäl att tydligare uppmärksamma det samhälleliga värde som ligger i ett insiktsfullt nyttjande av kulturarvet. De institutioner som värnar om kulturarvet bör därför medvetet verka för att det inte oemotsagt skall kunna användas av enskilda eller organisationer för att underblåsa rädsla och främlingsfientlighet.

I begreppet ”arv” ligger att det är något som redan finns och som vi som lever i dag fått av tidigare generationer. Men kulturarvet har inte några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid deltar vi i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv. Det går därför inte att ange när en företeelse blir en del av kulturarvet – somligt uppmärksammas nästan genast, för annat kan det dröja länge. När nya delar av kulturarvet lyfts fram glöms andra bort, medan vissa blir ”klassiker”, som ständigt kan upptäckas och nytolkas. Vi har ett ansvar för att bevara och berika kulturarvets mångfald och att lämna vidare till nästa generation.(Prop 1996/97:3)

Vi vill alltså även starta verksamheter med syfte att bidra till bildningsförbundens egna webbplatser och Kulturarv Östergötlands webbplats genom att exempelvis beskriva ”inflyttade Östgötars” kulturarv. Stora grupper har kommit och fortsätter att komma till Östergötland, grupper som studieförbunden och folkhögskolorna kan nå via sina medlemsorganisationer och kursdeltagare. VI kan dokumentera personbeskrivningar, bildmaterial, berättelser kring olika företeelser et c och genom dessa bredda innehållet på webbplatserna.

Presentation, kulturarvsdagen 14 april 2011
Utdrag ut Proposition 1996/97:3


Digital delaktighet – Svenskarna och Internet

Bildningsförbundet har tillsammans med länsbiblioteket genomfört en inspirationsdag om digital delaktighet. Arbetet fortsätter på hösten genom satsningar hos studieförbunden.

”Men fortfarande 2009 finns ett starkt samband mellan Internetanvändning och de socioekonomiska villkor som människor lever under. Starkast inverkan har, som vi tidigare sett, åldern. Sedan följer inkomsten och därefter utbildningen. Dessa samband är svaga bland de yngre men fortfarande starka hos de äldre. Utgår vi från befolkningen från 16 år och uppåt och räknar de som aldrig eller sällan använder Internet, blir summan 1,7 miljoner svenskar som står utanför Internetvärlden.”


Regional utveckling med tydligt jämställdhetsperspektiv

Bildningsförbundet har tillsammans med Regionförbundet Östsam genomfört en utbildnings- och analysdag kring hur jämställdhetsintegrera den egna verksamheten. Det betyder att de insatser som görs inom alla verksamhetsområden ska utgå från en klar analys av hur skillnaderna och förutsättningarna är och blir för kvinnor respektive män.

Jämställdhetsperspektivet ska beaktas och synliggöras i all verksamhet. Regionförbundet ska genom sin verksamhet således bidra till en regional utveckling med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

I projektet ingår utbildning, analysarbete och att jämställdhetsintegrera styrdokument.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.