Om Bildningsförbundet

Bildningsförbundet Östergötland

Bildningsförbundet Östergötland är en ideell förening och bildades 1894 men blev 1937 i sin nuvarande form. Bildningsförbundet är folkbildningens samverkansorganisation och studieförbundens branschorganisation i Östergötland och samlar alla studieförbund och sex folkhögskolor i länet. Verksamheten inom Bildningsförbundet Östergötland finansieras huvudsakligen via medel från Region Östergötland. Övriga intäkter utgörs av medlemsavgifter och konferensavgifter.

Bildningsförbundet Östergötland ska vara en viktig arena för att tydliggöra den samlade folkbildningens betydelse och effekt, samt skapa nya och bättre förutsättningar för studieförbund och folkhögskolor att stödja människors utveckling. Vi ska främja folkbildningsarbetet i regionen genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan. Vi verkar också som regional kultur- och folkbildningsfrämjande aktör på uppdrag av Region Östergötland.

Samarbetet mellan regionen och Bildningsförbundet regleras genom en överenskommelse som sträcker sig över två år. Region Östergötland preciserar särskilda uppdrag till Bildningsförbundet för varje verksamhetsår som uppdraget löper. Dessa särskilda uppdrag tas fram i samarbete med Bildningsförbundet.

I Sverige finns det 20 bildningsförbund. I de flesta bildningsförbund är samtliga folkhögskolor och studieförbund medlemmar. Sisu är ofta medlemmar och i de många län ingår även regionala kulturinstitutioner som länsbibliotek och länsmuseer, som medlemmar, dock ej i Östergötland

I Östergötland har vi haft en samverkansorganisation sedan 1894. Östergötlands läns Föreläsningsförbund verkade själv fram till den 10 juli 1937 då Östergötlands Bildningsförbund (Ö.B.F.) bildades Ö.B.F. verkade ända fram till den nuvarande organisationen Bildningsförbundet Östergötland bildades 2008.

Organisation

Bildningsförbundets verksamhet finansieras med offentliga medel. Region Östergötland avsätter årligen ett anslag till den regionala folkbildningsverksamheten. Uppdragets finansiering beslutas av Region Östergötlands fullmäktige.

Representantskapet är högsta beslutande organ som sammanträder fyra gånger per år varav ett tillfälle är årsmöte. Här fastställer vi budget, besluts- och arbetsordning för styrelsen, reviderar den strategiska planen årligen och fastställer verksamhetsplan och budget.

Styrelsen leder bildningsförbundets löpande verksamhet och bereder frågor till representantskapet. Styrelsen består av ordföranden samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Kansliet är den operativa enheten och kanslichefen är styrelsens verkställande tjänsteman. Bildningsförbundets kansli består idag av en kanslichef och en projektkoordinator/kommunikatör. Kansliet anlitar vid behov timpersonal i samband med konferensverksamheten. 

Studieförbundsdelegationen består av studieförbundens regionala chefer i Östergötland. De hanterar studieförbundsgemensamma frågor avseende kvalitet och etik, opinionsbildning och påverkansarbete, kommunikation, samt övrig samverkan i frågor av gemensamt intresse.

Folkhögskoledelegationen består av folkhögskolornas rektorer. Folkhögskoledelegationen hanterar gemensamma frågor avseende opinionsbildning och påverkansarbete, kommunikation, samt övrig samverkan i frågor av gemensamt intresse.

Delegationsordningen behandlas vid första styrelsesammanträdet efter årsmötet eller enligt styrelsens beslut och fastställs av representantskapet.

Våra medlemmar

Bildningsförbundets medlemmar utgörs av folkhögskolor och studieförbund i Östergötland.

Folkhögskolor

Folkhögskolan är en speciell skolform som inte är bunden till centrala läroplaner. Varje folkhögskola utformar egna verksamheter vad gäller ämnen, målgrupper och värdegrunder vilket leder till ett brett utbud av kurser och utbildningar.

Studieförbund

Studieförbund arbetar med studiecirklar och arrangerar även olika former av kulturprogram. Förbunden är verksamma i Östergötlands alla tretton kommuner för att göra folkbildning tillgängligt för alla, oavsett var man bor.

Styrelsen

 

Folkbildningsförbundets styrelse utses av representanter från folkhögskolor och studieförbund verksamma i Östergötland.

Ordförande

Gunilla Solveigsdotter Ottosson, ABF

Vice Ordförande

Lisa Flogell, Marieborgs Folkhögskola

Ledamot

Carina Boman, Vadstena Folkhögskola

Ledamot

Henrik Demetriades, Bilda

Ledamot

Åsa Forsman, Folkuniversitetet

Delegationer

Bildningsförbundet Östergötland (organisationsnummer: 822000-7499) är folkbildningens samverkansorganisation och studieförbundens branschorganisation i Östergötland och samlar studieförbund och folkhögskolor i länet. Förbundet ska främja folkbildningsarbetet i regionen genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan. Förbundet verkar också som regional kultur- och folkbildningsfrämjande aktör på uppdrag av Region Östergötland.

Folkhögskoledelegation

Folkhögskoledelegationen består av folkhögskolornas rektorer eller annan företrädare
med befogenhet att företräda folkhögskolan. Folkhögskoledelegationen hanterar
gemensamma frågor avseende opinionsbildning och påverkansarbete, kommunikation,
samt övrig samverkan i frågor av gemensamt intresse. 

Studieförbundsdelegation

Studieförbundsdelegationen består av studieförbundens regionala chefer eller annan företrädare med befogenhet att företräda studieförbundet i Östergötland. Studieförbundsdelegationen hanterar studieförbundsgemensamma frågor avseende kvalitet och etik, opinionsbildning och påverkansarbete, kommunikation, samt övrig samverkan i frågor av gemensamt intresse.

Handlingar

Här presenteras handlingar och rapporter.