Om oss

Bildningsförbundet är FOLKBILDNINGENS RÖST i Östergötland

Bildningsförbundet Östergötland är en ideell förening och bildades 2008 i sin nuvarande form. Bildningsförbundet är folkbildningens samverkansorganisation och studieförbundens branschorganisation i Östergötland och samlar alla tio studieförbund och sex folkhögskolor i länet. Verksamheten inom Bildnings- förbundet Östergötland finansieras huvudsakligen via medel från Region Östergötland. Övriga intäkter utgörs av medlemsavgifter och konferensavgifter.

Bildningsförbundet Östergötland ska vara en viktig arena för att tydliggöra den samla- de folkbildningens betydelse och effekt, samt skapa nya och bättre förutsättningar för studieförbund och folkhögskolor att stödja människors utveckling. Vi ska främja folk- bildningsarbetet i regionen genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan. Vi verkar också som regional kultur- och folkbildningsfrämjande aktör på uppdrag av Region Östergötland.

Samarbetet mellan regionen och Bildningsförbundet regleras genom en överenskommelse som sträcker sig över två år. Region Östergötland preciserar särskilda uppdrag till Bildningsförbundet för varje verksamhetsår som uppdraget löper. Dessa särskilda uppdrag tas fram i samarbete med Bildningsförbundet.

I Sverige finns det 20 bildningsförbund. I de flesta bildningsförbund är samtliga folk- högskolor och studieförbund medlemmar. Sisu är ofta medlemmar och i de många län ingår även regionala kulturinstitutioner som länsbibliotek och länsmuseer, som med- lemmar, dock ej i Östergötland

I Östergötland har vi haft en samverkansorganisation sedan 1894. Östergötlands läns Föreläsningsförbund verkade själv fram till den 10 juli 1937 då Östergötlands Bildningsförbund (Ö.B.F.) bildades Ö.B.F. verkade ända fram till den nuvarande organisationen Bildningsförbundet Östergötland bildades 2008.