Nu ska hybridmöten och hybridundervisning beforskas

Av: Peter Frejhagen Foto: Marc Fermenia

Styrelsen beslutade att ha en utlysning av vårt forskningssamarbete mellan perioden 9 juni till den 27 september i år. Vi är mycket glada att vi fått in fyra ansökningar med olika forskningsområden. Nu är det klart att Bildningsförbundet Östergötlands medel för forskningssamarbete i år går till Jan ”Gulan” Gulliksen som är professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering på Kungliga Tekniska Högskolan. Genom ”deltagande aktionsforskning” kommer han och hans team beforska hybridundervisningen och framtidens lärsituationer.

Pandemin har inneburit att stormsteg tagits för att använda digitaliseringens möjligheter. Initialt innebar pandemin för många att verksamheten helt flyttade in och blev digital, alla möten genomfördes i Zoom, Teams eller Skype, undervisningen blev synkron eller asynkrona föreläsningar och lektioner genom digitala forum. 

I samband med återgången till den fysiska arbetsplatsen, efter den 18 månader långa lockdown som pandemin inneburit, ser de ökade problem med att åstadkomma ett likvärdigt deltagande i hybridmöten och svårigheter att skapa kreativa lärsituationer för alla i hybridundervisningen. Kunskapen om vad som är bra och dåligt med hybridmöten och hybridundervisning är inte så stor men de ser stora behov av att öka kunskapen om vad som utgör bra hybridmötesformer och hybridundervisningasformer. Detta inbegriper vilka tekniska verktyg som finns och hur dessa kan användas, vilka pedagogiska metoder och verktyg som man kan tillgripa för att göra detta effektivt och med kvalitet och vilka ledarskapsmetoder som behövs för att kunna genomföra detta på ett bra sätt. 

För det verkar som om Hybridmöten och hybridundervisning kommer att vara det “nya normala”. Syftet med projektet är därför att att utforska tekniska, pedagogiska och ledarskapsmässiga förutsättningar för att genomföra hybrida möten och undervisningstillfällen. I detta projekt kommer de att använda sig av deltagande aktionsforskning vilket känns väldigt spännande. Till projektet knyts därför 15-20 folkhögskollärare från Bildningsförbundets fem folkhögskolor, 20 verksamhetsledare från de 10 studieförbunden och 10-15 ledare från alla medlemsorganisationer. 

De börjar med Litteraturstudie för att förstå vad som är den allra senaste utvecklingen inom området eftersom det är mycket som skett inom detta område under den senaste tiden. Sedan väntar en Intervjustudie för att förstå individernas upplevelse av skillnaderna mellan det fysiska, det digitala och hybridsituationen för möten och undervisning. Sedan följer Workshops med problemägarna för att kreativt utveckla framtida former för hybridmöten och hybridundervisning. 

Därefter utvecklar och testar de en verktygslåda för att kunna möjliggöra bättre fungerande hybridmöten och hybridundervisningssituationer. Sist tar de även fram en kompetensutvecklingskurs för folkhögskolelärare och studiecirkelledare som håller i hybridundervisning med fokus på hybridlösningar och pedagogik. 

De ser också tydliga synergier med deras verksamhet på KTH där de samtidigt arbetar med att förstå fysiska, digitala och hybridmötes- och undervisningsmiljöer för sin egen verksamhet.