Material

Kommunredovisningar

I hela Sverige finns det idag 156 folkhögskolor och cirka 260.000 studiecirklar som sammantaget har drygt 1,6 miljoner deltagare. Statistiken hämtas från SCB via Folkbildningsrådets hemsida, där du kan hitta information och rikstäckande statistik.

Under 2020 tar vi fram en kortare informationsskrift om folkbildningen i respektive Östgötakommun.  Versioner finns hittills för Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Norrköping och Söderköping.

Klicka på länken för att hitta kommunredovisningar för alla tio studieförbund i de 13 Östgötakommunerna där de verkar.

Regionredovisning

Bildningsförbundet fördelar de regionala anslagen till studieförbunden på uppdrag av Region Östergötland, och redovisar tillbaka hur dessa har använts samt hur de har bidragit till att förbättra förutsättningarna för folkbildningsverksamheten i Östergötland.


Syftet med det regionala anslaget till studieförbunden är att:
  • Bidra till att varje studieförbund på regional nivå kan hålla samman sin verksamhet i Östergötland, till exempel genom att samordna vissa funktioner och öka möjligheterna att erbjuda befolkningen i alla regionens kommuner att delta.
  • Ge studieförbundet resurser att utbilda och fortbilda personal och funktionärer i de egna organisationerna och i medlemsföreningarna.
  • Stimulera studieförbunden att arbeta med verksamhetsutveckling för att bättre möta efterfrågan och behov.
  • Skapa en plattform för samverkan mellan studieförbund och folkhögskolor för att göra folkbildningen ännu mera angelägen för människor och samhälle i framtiden.

Utifrån en omfattande enkät till studieförbunden regionalt sammanställer vi hur dessa arbetat utifrån överenskommelsen.

Tre av Bildningsförbundet Östergötlands studieförbundsmedlemmar, dvs Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan och Ibn Rushd, har inte haft verksamhet i tillräckligt många kommuner för att erhålla regionalt bidrag 2022.Regionredovisningar

Val i Sverige - på flera språk

Valmyndighetens ger utförlig information bara på ett fåtal språk. De allra flesta språken har bara kortfattad information. Det ville vi ändra på. Inför valet 2014 översatte vi därför broschyren ”Val i Sverige” till sju nya språk. Staten ville inte översätta valinformation till fler språk. Det tycker vi var fel, och var i kontakt med både Valmyndigheten och regeringen för att ändra på detta.

Bakom satsningen stod Bildningsförbundet Östergötland tillsammans med ABF-förbundskansli och översättningsbyrån Semantix.

Informationen är inte uppdaterad inför valet 2018. Men då informationen fortfarande är högst relevant och riktig i sak låter vi den vara fortsatt tillgänglig.

Längst ned i listan finns en studiehandledning. Den är gjord av Örebro Läns Bildningsförbund inför årets val och utgår från informationen på valmyndighetens hemsida www.val.se 

Publikationer

Bildningsförbundet Östergötland arrangerar Folkbildarforum och ger ut tidningen #FOFO .

I samarbete med Linköpings Universitet och Sensus har vi publicerad forskningsrapporten Folklbilldning på svenska – en studie av språkintroduktion för migranter

Fickhandboken “Om svenska värderingar” gav Bildningsförbundet Östergötland ut  i samarbete med  Föreningen Ordfront och Demokratiakademin. En liten skrift om den svenska grundlagen och om mänskliga rättigheter,  perfekt att bära med sig i bakfickan eller plånboken. Läs mer här.
pdf-fil:  Svenska värderingar, grundlagen och mänskliga rättigheter.
Beställ upp till tio ex gratis via info@bildningsforbundet.se. För klassuppsättningar och andra större beställningar tillkommer porto.

Vi har publicerat inspirationsboken Dom kallar oss strutsar,och Valmyndighetens material översatt till fler språk.Tidigare gav vi ut en skriftserie med texter som anknöt till folkbildning och som bedömdes vara av intresse för folkhögskolor och studieförbund, men även för vidare läskrets.
Skrifterna finns för nedladdning här på hemsidan.

Längtan att skapa med händerna – att lära konsthantverk i studiecirkel (2011)

Denna skrift handlar om studiecirklar i konsthantverk. Det övergripande syftet är att söka svar på frågor om engagemang, lärande och mening ur deltagarnas perspektiv. Det är deras upplevelser som är utgångspunkt i de resonemang som förs. Därför vill jag rikta ett varmt tack till de elva deltagare i vävning, träslöjd, silversmide och nålbindning som generöst delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser i de intervjuer jag har genomfört.

Det är min förhoppning att denna skrift ska bidra med kunskap och idéer i diskussioner kring studiecirklar i konsthantverk bland cirkelledare, verksamhetsansvariga på studieförbunden samt bland beslutsfattare på olika nivåer.

Ann-Marie Laginder

Cirkelledares beprövade erfarenheter (2010)
Med denna skrift försöker vi berätta om vad erkänt skickliga cirkelledare har lärt av sina erfarenheter. Idén har varit att dra nytta av både cirkelledarerfarenheter och forskarkunskaper för att på ett ordnat sätt förmedla en ”beprövad erfarenhet”. Fil. dr. Martin Lundberg intervjuade cirkelledare och har tillsammans med professor Staffan Larsson analyserat och skrivit denna inspirationsskrift för cirkelledare. Tanken är att nya cirkelledare kan få inblick i hur de som är mer erfarna tänker. Vi tror också att de som är erfarna kan ha utbyte av att ta del av andras tankar och jämföra med sina egna. Motivet varit att utveckla verksamheten genom att synliggöra vad erkänt skickliga cirkelledare ser som sina ”verktyg” för att åstadkomma en bra cirkel.

Det är vår förhoppning att skriften kan hjälpa nybörjare kvickt in i ledarrollen, men också att erfarna cirkelledare kan hitta uppslag som är fruktbara. Avsikten är att vårt arbete kan få direkt praktisk användning.

Martin Lundberg och Staffan Larsson

Statistik

Nedanför finns filer med samlad statistik mellan 2019-2023. 

STUV – Studietimmar – 00 – Riket 2019-2023

STUV – Studietimmar – 00 – Östergötland 2019-2023

STUV – Unika deltagare 20B och 20H – Östergötland 2019-2023

Studietimmar är antalet studietimmar (vilket är 45 minuter) som varje studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet eller ett kulturprogram genomfört.