tigrinja

ናብ ሽወደን እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም፣

Studieförbunden i Östergötland ቋንቋ ሽወደን ክትምሃሩ፡ ምስ ከማኻትኩም ሓደስቲ ተምሃሮ ኮነ ሽወደናውያን ክትረኸቡ፡ እተዋህበኩም ትምህርቲ ክትላመድሉ፡ ፍልጠት ሃገር ሽወደን ክትረክቡሉ፡ ዕድል ከም እትህበኩም ትፈልጢዶ! ዚወሃበኩም ትምህርቲ ነጻ እዩ፡፡ እቲ ካባኻትኩም እንደልዮ፡ እተዋህበኩም፣ LMA-ወረቐት፡ ሒዝኩም ናባና ምምጻእ እዩ፡፡

ዘድልየኩም ትምህርቲ ምረጹ፣

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.