Digital delaktighet

Bildningsförbundet har tillsammans med länsbiblioteket genomfört en inspirationsdag om digital delaktighet. Arbetet fortsätter på hösten genom satsningar hos studieförbunden.

Svenskarna och Internet 2009:
”Men fortfarande 2009 finns ett starkt samband mellan Internetanvändning och de socioekonomiska villkor som människor lever under. Starkast inverkan har, som vi tidigare sett, åldern. Sedan följer inkomsten och därefter utbildningen. Dessa samband är svaga bland de yngre men fortfarande starka hos de äldre. Utgår vi från befolkningen från 16 år och uppåt och räknar de som aldrig eller sällan använder Internet, blir summan 1,7 miljoner svenskar som står utanför Internetvärlden.”

IKT-lyftets webbplats
Läs mer om länsbibliotekets IKT-lyft
Statisktik om digital delaktighet i Sverige och Östergötland
Rapporter från WII (World Internet Institute)

Regional utveckling med tydligt jämställdhetsperspektiv

Bildningsförbundet har tillsammans med Regionförbundet Östsam genomfört en utbildnings- och analysdag kring hur jämställdhetsintegrera den egna verksamheten. Det betyder att de insatser som görs inom alla verksamhetsområden ska utgå från en klar analys av hur skillnaderna och förutsättningarna är och blir för kvinnor respektive män. 

Jämställdhetsperspektivet ska beaktas och synliggöras i all verksamhet. Regionförbundet ska genom sin verksamhet således bidra till en regional utveckling med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

I projektet ingår utbildning, analysarbete och att jämställdhetsintegrera styrdokument.

Utbildningsdag 25 maj 2010
Goda råd om jämställdhetsintegrering
Metodbok för jämställdhetsintegrering