Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv


Kursens syfte är att utifrån en samhällsanalys diskutera och analysera folkbildningens framtida uppdrag, identitet och verksamhetsformer.
Vi startar kursen den 19 oktober 2010  kl. 9.00 – 16.00  på Valla folkhögskola i Linköping
Kursuppläggning:
Kursen består av 6 seminariedagar från oktober 2010 till mars 2011 med ett tillfälle per månad. Däremellan sker studierna enskilt och i mindre grupper. Det blir alltså en komprimerad kurstid som vi har tillsammans och det är därför nödvändigt att en del av arbetet ligger mellan kurstillfällena. Du kommer att skriva en kortare efterreflektion över vad vi behandlat vid föregående tillfälle och självklart läsa en del texter. Mellan seminarierna sker kommunikationen med stöd av en digital plattform.
Mål:
Efter kursen ska deltagaren kunna

  1. identifiera och diskutera företeelser i samhället som kan påverka folkbildningens framtida identitet och verksamhetsformer
  2. analysera folkbildningens uppdrag och utmaningar i relation till samhällsförändringar
  3. formulera möjliga strategier för folkbildningens utveckling i det framtida samhället

Kursinnehåll:
Kursen behandlar företeelser i dagens samhälle som har betydelse för folkbildningens framtid.
Utifrån folkbildningens position som en del av civilsamhället studeras frågor om medborgarskap, engagemang och ideellt arbete. Vidare diskuteras internationalisering och globalisering och dess påverkan av arbetsliv och välfärdsstrukturer samt de nya informations- och kommunikationssystemens betydelse för folkbildningens arbete och identitet. Slutligen analyseras folkbildningens uppdrag och identitet i relation till samhällets förändring.

  1. Vad är det för samhälle vi lever i? Om trender och tendenser.
  2. Civilsamhället. Om medborgarskap, engagemang och ideellt arbete.
  3. Informations- och kommunikationssamhälle. Om de nya mediernas utmaningar för kommunikation och samhällsutveckling.
  4. Den svenska modellen. Om arbetsliv och välfärdsstrukturer.
  5. Det globala samhället. Om de internationella sammanhangen, frågeställningar på global nivå.
  6. Folkbildning hur då? Om folkbildningens uppdrag och identitet i framtidens samhälle.

Kurstillfälle 1 den 19 oktober
Civilsamhället. Om medborgarskap, engagemang och ideellt arbete.
Föreläsare Torbjörn Einarsson från Handelshögskolan

Kurstillfälle 2 den 16 november
Vad är det för samhälle vi lever i? Om trender och tendenser.
Föreläsare Bo Dahlbom, i samband med Folkbildarforum

Kurstillfälle 3 den 8 december
Informations- och kommunikationssamhälle. Om de nya mediernas utmaningar för kommunikation och samhällsutveckling.
Föreläsare Steve Gårdare, Innovation Impact

Kurstillfälle 4. Januari, datum meddelas senare
Den svenska modellen. Om arbetsliv och välfärdsstrukturer.
Föreläsare Anders L Johansson, Uppsala universitet
Det globala samhället. Om de internationella sammanhangen, frågeställningar på global nivå.  Föreläsare Henrik Nordvall, Linköpings universitet

Kurstillfälle 5. Februari, datum meddelas senare
Folkbildning hur då? Om folkbildningens uppdrag och identitet i framtidens samhälle.
Föreläsare Lisbeth Eriksson, Linköpings universitet (ligger till grund för egna arbeten som redovisas i mars)

Kurstillfälle 6. Mars, datum meddelas senare
Folkbildning hur då? Om folkbildningens uppdrag och identitet i framtidens samhälle.
Redovisning och slutexamination

Examination:
Kursen examineras individuellt och i grupp genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Högskolepoäng och intyg:
Deltagare med grundläggande behörighet för högskolestudier erhåller efter genomförd kurs och godkänd examination 7,5 högskolepoäng. Samtliga deltagare erhåller intyg om deltagande i kursen.

Kursansvarig:
Universitetsadjunkt Eva Flogell, Linköpings universitet.

Kontakt
Anneli Dahlqvist, Bildningsförbundet Östergötland anneli@bfogl.se.